پنجمین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی

آیا میدانید اگر ایده ای در حوزه توانبخشی داشته باشید می توانید آن را در رویداد ریهاب تک عملی نمایید؟
پس ایده خود را جهت بررسی و نهایی شدن شرکت در رویداد ارسال نمایید.

آیا میدانید اگر نیاز و مشکل خاصی در حوزه توانبخشی داشته باشید میتوانید آن را با ما در میان گذاشته تا در رویداد ریهاب تک توسط شرکت‌کنندگان و منتورها بررسی و برای آن نیاز راهکاری مناسب ارائه گردد.

آیا میدانید اگر ایده یا نیاز خاصی در حوزه توانبخشی نداشته باشید ولی علاقه مند به مشارکت به عنوان هم تیمی با صاحبان ایده باشید میتوانید در رویداد ریهاب تک شرکت کنید؟