سومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه فناوری های توانبخشی بصورت مجازی

آیا میدانید اگر ایده ای در حوزه توانبخشی داشته باشید می توانید آن را در رویداد ریهاب تک عملی نمایید؟
پس ایده خود را جهت بررسی و نهایی شدن شرکت در رویداد ارسال نمایید.

آیا میدانید اگر نیاز و مشکل خاصی در حوزه توانبخشی داشته باشید می توانید آن را با ما در میان گذاشته تا در رویداد ریهاب تک توسط شرکت کنندگان خلاق و منتورهای توانمند بررسی و برای آن نیاز راهکاری مناسب ارائه گردد.

آیا میدانید اگر ایده یا نیاز خاصی در حوزه توانبخشی نداشته باشید ولی علاقه مند به مشارکت به عنوان هم تیمی با صاحبان ایده باشید می توانید در رویداد ریهاب تک شرکت کنید؟