تصاویر رویداد ۱۳۹۸

کارگاه خلاقیت
پیش رویداد استارت آپی صنعت توانبخشی
روز جمعه مورخ ۸ آذر ماه ۹۸

داوری ایده ها

جلسه فشرده ۵ ساعت بدون وقفه

روز یکشنبه موزخ ۱۰ آذر ماه ۹۸

رویداد اصلی

تصاویر رویداد ۱۳۹۹