پوستر رویداد

تصاویر رویداد ۱۳۹۹

تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد

تصاویر رویداد ۱۳۹۸

کارگاه خلاقیت
پیش رویداد استارت آپی صنعت توانبخشی
روز جمعه مورخ ۸ آذر ماه ۹۸

داوری ایده ها
جلسه فشرده ۵ ساعت بدون وقفه

روز یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ماه ۹۸

رویداد اصلی