پوستر رویداد

پوستر رویداد

تصاویر رویداد 1399

تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد
تصاویر رویداد

تصاویر رویداد 1398

کارگاه خلاقیت
پیش رویداد استارت آپی صنعت توانبخشی
روز جمعه مورخ 8 آذر ماه ۹۸

داوری ایده ها
جلسه فشرده ۵ ساعت بدون وقفه

روز یکشنبه مورخ 10 آذر ماه ۹۸

رویداد اصلی