پوستر رویداد

پوستر

جلسه هماهنگی داورها و منتورهای محترم رویداد

روز چهارشنبه مورخ ۶ آذر ماه ۹۸

کارگاه خلاقیت
پیش رویداد استارت آپی صنعت توانبخشی

روز جمعه مورخ 8 آذر ماه ۹۸

داوری ایده ها
جلسه فشرده ۵ ساعت بدون وقفه

روز یکشنبه مورخ 10 آذر ماه ۹۸

رویداد اصلی